ลักษณะคำประพันธ์

แต่งเป็นกาพย์ฉบัง 16 และอินทรวิเชียรฉันท์ 11 แทรกคาถาบาลี

ฉันทลักษณ์ของอินทรวิเชียรฉันท์ 11ฉันทลักษณ์ของกาพย์ฉบัง 16